Archive for the ‘ที่ตั้ง’ Category

ที่ตั้ง

โรงงาน เคมีฟาร์ม่า ตั้งอยู่ในเมือง Forlì ด้วยตำแหน่งเชิงกลยุทธ์: – ห่างจากท่าเรืองพาณิชย์ของเมือง Ravenna ไม่ถึง 30 กม. – อยู่ห่างจากทางออกทางด่วนของ เมือง Forlì ไม่ถึง 1 กม. – อยู่ใน “poultry valley” ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่มีชื่อเสียงอย่างมากของฟาร์มเพาะพันธ์สัตว์ปีก. ตั้งอยู่บนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 13,500 ตร.ม. โดยพื้นที่ประมาณ 6,300 ตร.ม. ได้ครอบคลุม ในส่วนของ สำนักงาน โรงงารผลิต โกดัง สินค้า โลจิสติกส์ และลานจัดการยานพาหนะ ขนาดใหญ่.

Powered by Matrix | Designed by: Matrix | Informativa Privacy - 2012
Powered by: Matrix Digital | Chemifarma SpA: Privacy Policy