การควบคุมคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

การควบคุมวัตถุดิบของขั้นตอนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้อยู่ภายใต้มาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ ทำการวัดผลอย่างเป็น ประจำเพื่อรับประกันการควมคุมคุณภาพ โดยการรับประกันคุณภาพตลอดทุกขั้นตอน การทำงาน เริ่มตั้งแต่การรับวัตุดิบ การทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตลอดจน ถึงควบคุมการบรรจุภัณฑ์.

ทั้งส่วนของบริษัทและตัวผลิตภัณฑ์ ได้อยู่ ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด อยู่ตลอดเวลาจากหน่อยงานด้านสุขภาพ เพื่อ รับประกันทุกขั้นตอนให้ได้คุณภาพสูงสุด ตามมาตรฐานที่กำหนด (GMP, GLP, GCP).

เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคภายในองค์กรของ เคมีฟาร์ม่า ประกอบไปด้วยสัตวแพทย์ นักโภชนาการ นักเคมี และเภสัชกร ที่ซึ่ง สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างมืออาชีพ เพื่อมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด.

Powered by Matrix | Designed by: Matrix | Informativa Privacy - 2012
Powered by: Matrix Digital | Chemifarma SpA: Privacy Policy